fï-¶m-HÛ-¯-FÛ¤Å-zNå¼-zTôÅ-HÛ-IôÅ-Vôh-zŸG-qü


2007.10.10

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP.ü Zï-¾¤-fï-¶m-GŸÝP-º²Ûm-h¤PÅ-G®ô-»¼-fôm-±ôGÅ-qÅ- ±ôGÅ-q-hïºÛ-±ôGÅ-G®ô¼-ÆÛh-„Àôm-¾Å-fôG-q- Iïm-ÁݺÛ-zïm-zÇ+ô-ºhï¤Å-‚Å-q-hP-£GÅ- ¤-ºôPÅ-q¼-fï-¶m-HÛ-¯-FÛ¤Å-zNå¼-zTôÅ-GbP-MãºÛ-IôÅ-Vôh-TÛG-ˆP-zŸG-»ôh-q¼- ¾Å-hôm-hï-hG-GÛ-hGôÅ-q-Mã-¤±m-WÛ-»Ûm-Ç+ô¼-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-mP-zTº-zŸÝGÅ-±ï-¼ÛP-ÇeôzÅ-M¾-¾GÅ-ÅÞ-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎