h¤¼-qôºÛ-¼ÛP-¾Þ^-ºôG-Aïm-ºhÅ-Hã¼-qü


2007.06.19

victims-of-communism-200.gif
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP-ü Zï-¾¤-ºhÛ-G-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-h¤¼-qôºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-ºôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-¤Û-±ôºÛ-Vïh-im-dïm-ŸÛG-Gż-zŸïPÅ-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-bï- h¤¼-qôºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-ˆÛ-Aïm-qÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-fôG-Gmôh-º±ï-WÛ-‚ãP-GÛ-Ç+ô¼-zŸÝGÅ-¤ô¾-±ßGÅ-ºhÝ-ŸÛG-Ç+ôP-±ôGÅ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼- ºhÛ-GºÛ-Gż-ºGôh-q-¼Û-V¼^-wÛ-mÛ-»ÛÅ-xôGÅ-OÛG-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-wz-zNå¼-hP-ljm-Oôm-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎