qô-¾ÛºôºÛ-mh-GŸÛ-Gż-q-fôm-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm- 1ü


2006.11.01

{}ü üº²¤-JÀÛP-Ç+¼-DÞP-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-hP-Í—˜-¼Û-;ºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-TÛG-GÛ-mP-qô-¾Ûºô-º¤-‚ÛÅ-qºÛ-¯-GŸÛ-¼ïPÅ-£Ûh-mh-ºGôÅ-Ez-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-Gż-hÝ-fôm-zŸÛm-»ôh-q¼-º²¤-JÀÛP-ºyôh-zÇeïm-¿Ëm-DP-GÛ-fÞzÅ-º±zÅ-Vïm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-bï-mh-GŸÛ-ºhÛ-ºGôÅ-Ez-»ôP-ÇePÅ-hP.ü ÇSôm-ºGôG-GÛ-fzÅ-¾¤-WÛ-»ôh-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ-Í-¼ÛºÛ-¤Pº-Çkï-¤Û-mÛ-Åô-‡ºÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-¼P-¼ÛGÅ-xÛ-¾ôGÅ-Ǩm-q-±ï-hzP-hPôÅ-Iâz-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-hݤ-zÞ-hP-qô-hï-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཁེ་ཎ་ཌའི་ནང་ཆོས་ཚོགས་ཁག་གི་དབུ་འཛིན་དང་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་བཅས་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎