zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-Pô-vôh-ˆÛ-h‚¼-DºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-hP-qôü


2006-07-30
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-ÍÛm-^Û-»-m-¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Eï¼-zÞ¾Þ-¤ÛP-=m-mP-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-hÝ- ¿eï-GmÅ-DP-hï-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-‚P-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-GZÛÅ-¸ÞP-ºƒï¾-fôG-mÅ-Gô-OÛG-GmP-zºÛ- Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mP-º±¼-¾ôP-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-Vïh-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-Pô-vôh-ˆÛ-h‚¼-DºÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-fïPÅ-hP-qô-hï-WÛ-ºi-‚ãP-¤Ûm-Ç+ô¼-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-PôÅ-mÅ- ¾Å-ºV¼-hï-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-£ï¾-ºfÞh-ºGm-º²Ûm-Ç+Ý-ŸzÅ-zÇem-n¤-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།