&G&GôP-Å-¤VôG-zï¾-W¤-hÝ-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-qü


2006-06-04
Share
&G &G

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hïP-Ç+zÅ- zï¾-W¤-mP-VÛzÅ-zNå¼-BôP-zŸÛm-»ôh-q-¿e¼ü »ô-¼ôz-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-n¤-q-hP.ü zï¾-W¤-HÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG- hï-zŸÛm-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-n¤-q-±ôÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝÅ-»ôh-q-ÅôGÅ- ºhÅ-qºÛ-ZÛm-IPÅ-iâG-¼ÛP-GÛ-¤²h-ºV¼-Ç+ô¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ- w-¼ïm-ÅÛ-hP- zï¾-W¤-HÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-Ç+Ý-ŸzÅ-ºW¤-hq¾-VôÅ-z¸P-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།