Ç~ô¤-Ç~¼-^Û-»¼-hP-mô¼-‡ï¾-¾-zôh-mP-º²â^-Cæm-HÛ-Gô-Ç+zÅ- 2ü


2006-11-13
Share

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-mG-hP-±ôP-ºƒï¾-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-¤Dm- Dï-mï-^ºÛ-z¸ô-±ôP-¾Å-DP-Ç~ô¤-Ç~¼-^Û-»¼-hP.ü mô¼-‡ï¾-GZÛÅ-¾- zôh-mP-GÛ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-º²âGÅ-Cæm-fh-ºyâ¾-¼ÛG-¾G-¯¾-hP-¤ï-ºDô¼-DP-Oô¤-¤Dô-ºhôm-‚Å-bï-±ôP-ºƒï¾-HÛ-Gô-Ç+zÅ-z¸P-qô-fôz-»ôh-mºP.ü zôh-¤Û-±ô¼-hPôÅ-ÅÞ-Dï-wm-hï-®¤-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-HÛ-hݤ-¤±¤Å-GZÛÅ-q-hï-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།