PG-hzP-wÞ¾-VßP-z®ôm-DP-mÅ-JÀôG-z=ô¾-zbP-zü


2007.10.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-xÛ-¾ô- 1987 ¾ô¼-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-zôh-¼P-z®m-HÛ-ŸÛ-zºÛ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-Çoï-ºFÛh-GmP-¤Dm-G®ô-zôºÛ-IÅ-ÅÞ-»Ûm-qºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-PG-hzP-wÞ¾-VßP-¾GÅ-Zï-hÝÅ-Vß-Áݾ-z®ôm-DP-mÅ-JÀôh-z=ô¾-zbP-»ôh-q-ÅôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼- Ç+zÅ-hïºÛ-¾Å-ºGݾ-hP-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-MãÅ-¤Pº-Vïm-qô-»ôh-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ-ºW¤-hq¾-Ǩôm-¾¤-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎