M¾-uÛºÛ-JÀôG-z½‰m-hÝÅ-Çeôm-mP-¿Ë-źÛ-©Û-¾¤-zÇem-qü


2005-12-19
Share
FâP-h;¼-JÀôG-z½‰m-DP-ü

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-qºÛ-JÀôG-z½‰m- ¿Ë-źÛ-©Û-¾¤-ŸïÅ-q-hï-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-‡-¤Û¾-m-^ݺÛ-IôP-Eï¼-cÛ-¶ïm-i¤-mP-M¾-uÛºÛ-JÀôG-z½‰m-hÝÅ-Çeôm-fôG-Çeôm-VôG-qºÛ-M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-VôG-¤Vm-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།