&G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-¿Ë-Í-¼ÛºÛ-VÛzÅ-zNå¼-¾ï^-Iâz-‚ãP-zü


2006-05-15
Share
&G &G

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-¿Ë-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-Dz- qÛ-¼Þ-hP-ü ;ô-¾¤-zÛ-»-GZÛÅ-mP-GÛ-VÛzÅ-zNå¼-¾ïGÅ-Iâz-‚ãP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-¿Ë-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-ºƒï¾-¤fÞh-Ç+Ý-±z- Ç+Ý-ŸzÅ-±ï-hzP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ÅÞ-ºIï¾-zXôh-GmP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།