&G&GôP-Å-¤VôG-M-G¼-IôÅ-±ô^-ˆÛ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-¿Ëm-º²ô¤Å-ÅÞ-wïzÅ-Mãü


2005-12-05
Share
&G &G
hhdl-weisbaden-150.jpg
Íï-Íïw-qÛü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-HÛ-Æôh-hôm-±ôGÅ-q-ºi-¤Ûm-HÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qÅ-WÛ-¿e¼-GÅô¾-ºhïzÅ-ŸÝÅ-q-zŸÛm- xÛ-¹- 12 ±ïÅ- 6 ZÛm-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-¿Ëm-º²ô¤Å-ÁÛG-GÛ-fôG-GÅÞP-zÁh-z=Ûm-z°¾-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-ºƒï¾-»ôh-¤²h-ºV¼-Gô-OÛG-GmP-¤Dm- zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-Vz-ÆÛh-Z¤-ŸÛz-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-¾Å-ºV¼-ºGm-º²Ûm-Ç+Ý-ÁôG-»ï-ÁïÅ-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།