q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-zôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾- ;¾-¤Û;-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-ÆÛh-º²Ûm- ;Û¼-Åm- ÍÛ¾-»Þ¤-²Û-mô-¶-¤VôG-mÅ- qj¨-h;¼-qôºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-Vïh-zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-Vïh-zT¼-ŸÝ-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼- ºƒï¾-»ôh-;¾-¤Û;Û-»ºÛ-M¾-Å-ÍÛ-¾ÛÅÛ-b-mP-zTº-zŸÝGÅ-bï-¼Ûm-qô-Vï¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།