Í-¼Þ-a-T¾-¤Pº-Çkï-M-mG-GÛ-¤Pº-DÞ¾-»Ûm-qºÛ-Gb¤-zÁh-¾-Pô-Lô¾ü


2006-11-20
Share
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-fºô-M-G¼-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-z¼-wïzÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-GôP-hï¼ü M-G¼-mP-GÛ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ôÅ- d-hzP-fï-zºÛ-M-G¼-HÛ-¤Pº-Çkï-Í-¼Þ-a-T¾-q¼-hïÁü V-±P-M-mG-GÛ-¤Pº-DÞ¾-»Ûm-Ç+ô¼-ºhôh-Gb¤-zÁh-q-hï¼- M-G¼-GŸÝP-hP-¤Pº-DÞ¾-hïºÛ-hzÞ-FÛh-zTÅ-mÅ-PôÅ-¾ïm-¯-z-mÅ-GmP-GÛ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼- ¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།