Ím-i-s-hïÁü

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-Ím-i-s-hïÁ-¤Pº-ÇkïºÛ-mP- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ- hq¾-hÝÅ-ˆÛ-ºDô¼-¾ôºÛ-hzP-Vïm-fïPÅ-ÅÞ¤-Tß-q-hï-°¾-GmP-¤²h-ˆÛ-»ôh-q-hïÅ- M¾-uÛºÛ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-HÛ-Å-FºÛ-ÇeïP-DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-GmÅ-Vïm- hq¾-¿km-ºƒÅ-ÇtäPÅ-Ť-Í-¤¼-¶-bÛ-hP-¿Ëô-xôGÅ-hq¾-HÛ-¼Û-GZÛÅ-G¾-Gmh-Vïm-qô-VGÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-¾ï-±m-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།