z"-GÝ-¼Þ-hÝP-Oæzü


2007.05.19

rumtek-monastery-200.gif
¼Þ¤-zbïG-¤±ß¼-wÞ-„À-ƒP.ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü &hq ¾-M¾-z-;©-qºÛ-XïÅ-im-±ôGÅ-qÅ- ºzÞ¤-ºHã¼-¹-z-ºhÛºÛ-mP-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-ÇKïG-ºG¾-Aïm-ŸÛ-fzÅ-hP-ü &hq ¾-M¾-z-;©-q-Íô-Mm-ºIô-ºhݾ-yÛm-¾Å-hzP-GÛ-lô-Xï-¤VôG-Ghm-Å-¼Þ¤-zbïG-¤±ß¼-wÞ-„À-ƒP-hÝ-¤HôGÅ-¥ã¼-wïzÅ-fÞz-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-ºƒÅ-¿YôPÅ-¼Þ¤-zbïG-VôÅ-ÇK¼-hÝ-xÛ-¹- 5 ±ïÅ- 13 mÅ-z"-GÝ-¼Þ-hÝP-Oæz-hzÞ-º²âGÅ-GmP-Gbm-ºDï¾-zºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎