¿Ë-źÛ-im-GÅô-ÇÀôP-zºÛ-ÆP-¾¤ü


2006-05-21
Share

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-V¼-ºIï¤-Çtï¾-GmP-zºÛ- ¿Ë-źÛ-im-GÅô-ÇÀôP-zºÛ-ÆP-¾¤-ŸïÅ-qºÛ-hqï-hïz-ˆÛ-¯ô¤-q-qô- Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-;ô-¾¤-zÛ-»-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-mP-hïP-¼zÅ-zôh-¼ÛG-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-ÇÀôz-hGï-Ç+Ý-ŸzÅ-¼ô-zÛ-z¼-mï‡-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛGÅ-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།