¤ï-ºDô¼-HÛÅ-¿Ë-Å-ÅôGÅ-M-¤ÛºÛ-IôP-Eï¼-¿e-zÞ¼-ºHã¼-Mãü


2006-07-10
Share
q¼-hzP-Íï-Íïw-qÛü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP-ü Zï-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ- zôh-Á¼-xôGÅ-Í-¤hô-Gô¼-¤ô-mÅ-¿Ë-źÛ-z¼-HÛ-¤hô-hzÞÅ-¤ï-ºDô¼-ºIâ¾-¾¤-ºGô-º‚ïh-‚Å-q-hïÅ-M¾-Å-¿Ë-G®ôÅ-qºÛ-zôh-ˆÛ-IôP-Eï¼-DG-h-¿eºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-¸Û-¾ÛP-mP-¿e¼-M-¤ÛºÛ-IôP-Eï¼-hÝ-ºHã¼-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-º²Ûm-q-¾Å- Å-GmÅ-zôh-¤Û-±ô¼-hq¾-º‚ô¼-hP-±ôP-¾Å-ÅôGÅ-ˆÛ-Dï-wm-Vï-z-GP-»P-¤ïh-¾ÞGÅ- zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-¤P-Vï-zÅ-»Ûh-VïÅ-hï-¿e¼-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།