Åïm-Èô-¸ï-Mãm-Çeôh-GÅP-ÇS^-VôÅ-±ô^ü


2006-10-02
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü hq¾-¿km-Mãh-Çeôh-IÔ-±P-hP-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-Dï-¾Û-wô¼-mÛ-»-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ- Åïm-Èô-¸ï-DÞ¾-HÛ-Mãh-Çeôh-GÅP-ÇSGÅ-VôÅ-±ôGÅ-Ç+ô¼- hï-ÇSôm-Mãh-Çeôh-hGôm-qºÛ-¤Dm-qô-hP-h-¿eºÛ-Ç+zÅ-hï¼-Mãh-Çeôh- Åïm-Èô-¸ï-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞ-zŸÝGÅ-„À-¤-¤Dm-¸Þ¼-PG-hzP-º‚ô¼-¿km-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།