zôh-hôm-Mz-Bô¼-HÛ-ºIâ¾-ºDô¼-ÍP-d^-fôG-¤ü


2005-11-07
Share
fot-150-front.jpg
Íï-Áï-»-½ÀâP-ºyÛmü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-Á¼-xôGÅ-¤Pº-Çkï-¶¼-WÛ-mÛ-»ºÛ-mP-GÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qÅ-ljm-ŸÝ-wÞ¾-z-zŸÛm-¶¼-WÛ-mÛ-»ºÛ-ºIâ¾-ºDô¼-¾Å-DP-mÅ-ºIâ¾-ºDô¼-ÍP-dGÅ-Gż-q-zôh-ˆÛ-M¾-h¼-¤±ôm-ŸÛP-ºôG-bà-h‚Ûm-»ÛG-fôG-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-Ÿï-zXôh-±ÛG-ºDôh-q-ŸÛG-ºhôm-Çtï¾-GmP-zŸÛm-q-hï-º²¤-JÀÛP-mP-fôG-¤-hï-»Ûm-q-hP-ü ÍP-dGÅ-hïºÛ-zMãh-Å-GmÅ-¤Û-¤P-Fôh-zôh-hôm-fôG-hô-h‚ÛPÅ-Çtï¾-fÞz-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-DG-TÛG-¾-zTº-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།