M-mG-GÛÅ-zôh-mP-VôÅ-¾Þ^-fôG-h¤-zO^-‚ïh-zŸÛm-qü


2006-05-07
Share

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-M¾-uÛºÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-ºIï¤-Çtï¾-GmP-zºÛ- xÛ-¾ô- 2006 ¾ôºÛ-¾ô-ºDô¼-ljm-fôºÛ-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-VôÅ-¾ÞGÅ-fôG-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-ºHã¼-z-¤Pôm-Gž-hôh-qô-xÛm-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-fï¼-ºhôm-GmP-»ôh-qºÛ- ljm-fôºÛ-mP-hôm-ŸÛz-y-ŸÛG-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།