zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-Pô-vôh-ˆÛ-ºhÝ-º²ô¤Åü


2006-06-11
Share
q¼-hzP-zôh-ˆÛ-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅü

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü mÛºÞ-»ô¼;-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-DP-hP-ü ÍÛm-^Û-»-m-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-zÇeÛ-GmÅ-DP-z¸ÞP-ºƒï¾-fôG-mÅ- ‚P-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-DÞ¾-HÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-hôm-hÝ- zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-Pô-vôh-ˆÛ-ºhÝ-º²ô¤Å-fïPÅ-hP-qô-hï-Gô-OÛG-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼- Ç+Ý-ŸzÅ-±ï-hzP-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།