Åï-‡ïm-wô¼^-zôh-¼ÛG-qºÛ-ŸÛz-ºWâG


2006-07-17
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mÝz-xôGÅ-;ï-¾Û-wô¼-mÛ-»-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ- Åï-‡ïm-wô¼^-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ-mP- zôh-¼ÛG-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-Çkï-±m-Gż-q-ŸÛG-hzÞ-º²âGÅ-GmP-MãºÛ-¾Å-ºV¼-¾-¼ôGÅ-¼¤-hPÞ¾-Í-¼ÛºÛ-^ô-¾¼-Å-»-GTÛG-fôz-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- ¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-¾Å-ºV¼-hï-hP-ºƒï¾-»ôh- ¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÔ-hïºÛ-mP-zôh-ˆÛ-M¾-¼z-ÇÀôz-FÛh-GmP-¤Dm-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-¸Þ¼-z=Å-¤fôP-zÇem-º²Ûm-n¤-M¾-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།