‚P-;ï-¾ô-wô¼-mÛ-»ºÛ-zôh-qºÛ-uÛ-DP.ü


2006-07-25
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü ‚P-;ï-¾ô-wô¼-mÛ-»ºÛ-zôh-¼ÛGÅ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qÅ-Ÿ¾-ºhïzÅ-zÇkÝ-¼Þz-GmP-zºÛ-¾¤-mÅ-DÞ¾-hïºÛ-zôh-¤Û-±ô-¤Z¤-º²ô¤Å-GmP-źÛ-uÛ-DP-ŸÛG-Gż-MG-GmP-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-‚P-;ï-¾Û-wô¼-mÛ-»ºÛ-zôh-¼ÛGÅ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-ºVÛ-¤ïh-¿Ë-¤ô-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།