ŸÛ-zhï-¤-±P-z-ŸïÅ-qºÛ-¼Û-¤ôºÛ-ºIï¤Å-Çeômü


2006-07-03
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-mÝz-xôGÅ- ;ï-¾Û-wô¼-mÛ-»-¤Pº-ÇkïºÛ-IôP-Eï¼- ¾ôÅÛ-Íïm-WÛ-¾ÛÅÛ-mP-GÛ- ;ï-¾ô-wô¼-mÛ-»-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ôºÛ- wºô-¾¼-ºIï¤Å-Çeôm-DP-hÝ-GmP-zŸÛm-qºÛ- Ÿï-zhï-¤-±P-z- ŸïÅ-qºÛ-ºIï¤Å-Çeôm-hïºÛ-fôG-»ôh-qºÛ-h¤ÛGÅ-zž-Eh-VôÅ-¿km-qºÛ-¼Û-¤ô-hP-hPôÅ-µÅ-DG-TÛG-GÛ-¾ô-MãÅ-Ç+ô¼- ºƒï¾-»ôh-zôh-hôm-M-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞ-G®ô-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-¸Þ¼-z=Å-¤fôP-zÇem-º²Ûm-n¤-M¾-¾GÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།