Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-¿Ëô-xô^-DÞ¾-hÝ-zôh-hôm-Gô-dô^-Çtï¾-zŸÛm-qü


2005-11-30
Share

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü ºƒÅ-ÇtäPÅ-„Àô-Gž-JÀÛP-hGôm-qºÛ-hGï-zÁïÅ-fÞz-zÇem-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ- Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-¿Ëô-xôGÅ-¤Pº-Çkï-DG-GÛ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-IÔºÛ-mP-zôh-qºÛ-mP-qºÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-ÇÀôz-FÛh-GmP-zºÛ-zMãh- xÛ-M¾-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-Fôh-zôh-hôm-Gô-dôGÅ-Çtï¾-fzÅ-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-hGï-zÁïÅ-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།