w-¼ïm-ÅÛºÛ-mP-zôh-ˆÛ-ºIï¤Å-Çeômü


2006-04-30
Share
q¼-hzP-Ç+¾-z¸P-¼Ûm-Vïmü

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü w-¼ïm-ÅÛºÛ-IôP-Eï¼-Ím-WïºÛ-mP- ZÛm-zTߺÛ-¼ÛP-±ôP-ºhÝÅ-Vïm-qô-ŸÛG-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-ż-zôh-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-ºIï¤Å-Çeôm- ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¤Û-h¤PÅ-ŸïÅ-q-ŸÛG-GmP-GÛ-»ôh-q-hP.ü ºIï¤Å-Çeôm-hï¼-DÞ¾-hïºÛ-¤P-±ôGÅ-mÅ-hô-ÇoP-V-¾ôÅ-WÛ-®¤-GmP-GÛ-»ôh-¤ïh-Ç+ô¼- ºIï¤Å-Çeôm-hïºÛ-fôG-hP-„ÀP-ŸzÅ-ŸÝ-z- Ç+¾-z¸P-¼Ûm-Vïm-¾GÅ-hP. zôh-qºÛ-»ÛG-G¸ÞGÅ-ºƒÛ-¤Dm-¤ÛG-h¤¼-¾GÅü »P-±ï-hqG-¤ïh-ˆÛ-hˆÛ¾-ºDô¼-zŸïPÅ-¤Dm-hGï-zÁïÅ-fÞz-zÇem-zÇem-q-¾GÅ-zTÅ-ÅÞ-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།