w-¼ïm-ÅÛ¼-zôh-ˆÛ-VôÅ-¼ÛG-ºIï¤-Çeômü


2006-03-26
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü w-¼ïm-ÅÛºÛ-IôP-Eï¼-Vï-ÁôÅ-GÅÞ¤-q- ¾Û-»ôm-mP-±ßGÅ-zŸÛm-qºÛ-M¾-uÛºÛ-±ôP-ºhÝÅ-fôG zôh-qºÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-ºIï¤-Çeôm- ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¤Û-h¤PÅ-ŸïÅ-q-hï¼-xÛ-M¾-¤P-±ôGÅ-mÅ-hô-ÇoP-Vïm-qô-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།