¾ôm-^ôm-hÝ-zôh-hGï-¯ºÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-¯Û-ŸÝÅ-qü


2005-10-22
Share
tibet-foundation-150.jpg
zôh-hGï-¯ü

{}ü üfïPÅ-ºhÛºÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-mP-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-zôh-hGï-¯ºÛ-¾Å-DP-GÛÅ- xÛ-¹- 10 ±ïÅ- 21 ZÛm-zôh-hGï-¯ºÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-¯Û-ŸÝÅ-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-hGï-¯ºÛ-ºGm-º²Ûm-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-bï-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-¾-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།