ÍÛ-‡-¾Û¼-zôh-¤ÛÅ-Pô-Lô¾-‚Å-qü


2006-10-23
Share

{}ü üZï-V¼-M-¤ÛºÛ-Å-ÆâP-hqÞP-h¤G-GÛÅ-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-zºÛ-fôG-¤Û-¤hº-Mz-qºÛ-hôm-Aïm-fh- ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼-¤Û-¾×m-mP-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-»m-¾G-DP-¤hÝm-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-GmP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ- ÍÛ-‡-¾Û-zôh-¼ÛGÅ-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô- fÞz-zÇem-zÇem-º²Ûm-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།