Å-G-¹-zºÛ-Ç+zÅ-ÇkÛG-ÇtôP-hGï-Oæzü


2007.05.30

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Å-G-¹-zºÛ-hÝÅ-¼ÛP-ºhÛ¼-ÇkÛG-ÇtP-hGï-Oæz-ˆÛ-‚-z¼-z¯ôm-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Í-¼ÛºÛ-¶Û¸-;m-ÅÛm-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-¼Û-hÐGÅ-º±¾-mP-qºÛ-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-hzÞ-zŸÝGÅ-„À-¤-hGï-zÁïÅ-¿Ëàm-Iâz-z¸ôh-q-¾GÅ-ˆÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གཏམ་བརྗོད་དང་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎