M-¤ÛÅ-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-z¼-¤ï-¤hº-Mz-qü


2006-10-16
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP-ü Zï-V¼-xÛ-¹- 9 ±ïÅ- 30 ZÛm-zôh-¤Û-DG-TÛG-z¾-zôh-Å-¤±¤Å-mP-q-¾-zMãh-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-»ôP-Ç+zÅ-M-¤ÛºÛ-Å-ÆâP-h¤G-¤ÛÅ-zôh-¤Û-±ôºÛ-fôG-¤ï-¤hº-Mz-Çeï-¤Û-GZÛÅ-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-hPôÅ-ÅÞ-¤ÛG-¤fôG-q¼-¾ïm-‚Å-q-hP-M-mG-GÛ-‚-uôh-hï¼-xÛ-xôGÅ-¾-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།