q¼-q-Wôºôm-Ç~äÁü

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü Í-¼ÛºÛ-JÀôG-z½‰m-z¸ô-OÛG-q-Ç+Ý-ŸzÅ-Wôºôm-Ç~äÁ-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-mP-q¼-¾ïm-z¸ô-OÛG-GmP-zºÛ-JÀôG-z½‰m- ¶W-¼- Å;Ù»Û- Íô-¶¼- ‡Û-zï‡- º¤-zôh-ˆÛ-ÇeïP-lô-XïºÛ-m¤-¤Dº-ŸïÅ-q-hïºÛ-z¸ô-hGôÅ-hôm-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-Wôºôm-Ç~äÁ-¾GÅ-ÅÞ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-mÅ-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།