z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-i-GmÅü

{}ü üM-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-Vz-ÆÛh-Z¤Å-ŸÛz-Çeï-GmÅ-DP-mÅ-ZÛm-IPÅ-hGݺÛ-¼ÛP-jË-¼¤-Å-¾¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-hGï-ÇÀôz-zMh-Tß-®¤-¾-zôh-mP-GÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-º²Ûm-BôP-hP-Vz-ÆÛh-¾PÅ-xôGÅ-ÅôGÅ-Pô-vôh-ˆÛ-¸z-¢ôP-Gô-OÛG-GmP-z-¤WâG-zOÛ¾-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-jË-¼¤-Å-¾ºÛ-Gż-ºGôh-q-hôm-Iâz-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-zôh-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-hP-Vz-ÆÛh-Z¤Å-ŸÛz-Çeï-GmÅ-DP-GÛÅ- zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-Gô-OÛG-GmP-zºÛ- zôh-ˆÛ-h¤PÅ-G®ô-hP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-Pô-vôh-¸z-¢ôP-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-ÇÀôz-yâG-DG-TÛG-GÛ-zŤ-±ß¾-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-xôGÅ-OÛG-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།