M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ZÛm-¤ôü


2005-12-12
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-Å-»Û-»P-fôG-GÛ-¾ï-±m-mP.ü M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ZÛm-¤ô-hP-ÇezÅ-zÇeàm- zŸÝGÅ-ÇK¼-jË-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-GmP-zºÛ-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-ºwï¾-MÅ-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-zôh-GmÅ-Z¤Å-ŸÛz-q-Ç+Ý-ŸzÅ-ºW¤-hq¾-Ǩôm-¾¤-¾GÅ-ÅÞ-zôh-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-ºƒï¾-zºÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-ºiÛ-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅ-ŸÝüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།