སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་རྗེས་མ་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གནང་རྒྱུ།

2019-01-08
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༣༠ པ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཚོགས་བཞིན་པ།
རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༣༠ པ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཚོགས་བཞིན་པ།
རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཚོགས་ཆུང༌།

༄༅།།དཔལ་གསང་ཆེན་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་དབུ་འཛིན་ཁྲི་རབས་རྗེས་མར་རྫོགས་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག་པ་དང་རྙིང་མའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ ༣༠ པ་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་དང་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་པ་སངས་ཚེ་རིང༌། བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།