རྒྱལ་ཡོངས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་མཛའ་འབྲེལ་རིག་རྩལ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་༡༤པ།

2018-10-01
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱལ་ཡོངས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་མཛའ་འབྲེལ་རིག་རྩལ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་༡༤པ།
རྒྱལ་ཡོངས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་མཛའ་འབྲེལ་རིག་རྩལ་འདུ་འཛོམས་ཐེངས་༡༤པ།
རྒྱལ་ཡོངས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་མཛའ་སྦྲེལ་རིག་རྩལ་འདུ་འཛོམས་ཆེན་མོའི་དྲ་རྒྱ།

༄༅། །རྒྱལ་ཡོངས་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་མཛའ་འབྲེལ་རིག་རྩལ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ཤེས་ཡོན་དང་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་བཅས་དང་འབྲེལ་བའི་གྲོས་ཆོད་ཁག་གཅིག་བཞག་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་པདྨ་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།