གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ།


2014-12-25
Share
གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ། གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་མཆོད་འབུལ།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་། འཇིགས་མེད་སྙན་གྲགས།

༄༅། །རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་གོ་སྒྲིག་འོག བོད་ནང་རང་སྲེག་གི་ལས་འགུལ་གནང་མཁན་ཚོར་དམིགས་ནས་མར་མེའི་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་གནང་འདུག དེའི་སྐོར་ས་གནས་གསར་འགོད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བར་གསན་རོགས་གནང་།།

༄༅།    །བོད་ནང་སླར་ཡང་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་ཞི་རྒོལ་གནས་ཚུལ་བསྟུད་མར་བྱུང་བར་བོད་མིའི་ས་གནས་གང་སར་མཆོད་འབུལ་སྨོན་ལམ་གནང་འདུག    དེ་ཡང་ལྡེ་ར་ལྡུན་ས་གནས་སུ་བོད་མི་ཚོས་མཆོད་འབུལ་གནང་བའི་སྐོར་བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།


ཨ་རིའི་ནིའུ་ཡོཀ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་གྱི་སྐོར་ལ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

ཡང་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བའི་སྐོར་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།