བྱང་ཨ་རིའི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་གནས་སྟངས།

2017-08-18
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
བྱང་ཨ་རིའི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་འདུ།
བྱང་ཨ་རིའི་བོད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་འདུ།
སྒྲོལ་དཀར།

༄༅།    །བྱང་ཨ་རིའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་རིག་གཞུང་སློབ་གྲྭའི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་དྲུག་པ་འདི་ད་རེས་ཚེས་༡༢དང་༡༣ཉིན་གཉིས་རིང་ཨ་རིའི་པོཊ་ལེནཌ་ཁུལ་དུ་སྐོང་ཚོགས་གནང་ཡོད་ཅིང་།   ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་འདི་བྱང་ཨ་རིའི་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ནས་གཙོ་གཉེར་གནང་བའི་ཐོག་པོཊ་ལེནཌ་ཁུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་བོད་པའི་ཚོགས་པ་ནས་མཐུན་འགྱུར་གནང་བ་ཞིག་དང་།     ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ས་གནས་༡༢ཀྱི་སྐུ་ཚབས་༣༡ཙམ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པས།   དགེ་རྒན་དང་བཅས་པའི་འབྲེལ་ཡོད་ཁག་ཅིག་ལྷན་བཀའ་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།