ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞབས་རིམ་རྒྱ་ཆེར་གནང་བཞིན་པ།

2018-08-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ནས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་མཆིས་པའི་མ་ཎི་ལག་འཁོར་སྐོར་བཞིན་པ།
དགེ་འདུན་པ་ཞིག་ནས་བཞུགས་སྒར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཐའ་སྐོར་དུ་མཆིས་པའི་མ་ཎི་ལག་འཁོར་སྐོར་བཞིན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དགུང་ཀེག་ལྡོག་པར་བཞུགས་སྒར་གྱི་མི་མང་དང་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཆོས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཞབས་རིམ་རྒྱ་ཆེར་གནང་བཞིན་འདུག    དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།