༸ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་ནས་ནིའུ་ཡོག་ཏུ་ཆོས་འབྲེལ།

2017-09-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཉེ་འཆར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་འཚོགས་པའི་བྱང་ཨ་རིའི་ས་སྐྱའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས།
དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཉེ་འཆར་ནིའུ་ཡོཀ་ནང་འཚོགས་པའི་བྱང་ཨ་རིའི་ས་སྐྱའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་ཚོགས་མགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས།
བྱང་ཨ་རིའི་ས་སྐྱའི་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ།

༄༅།    །དཔལ་ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནང་གསུང་ཆོས་གནང་འཆར་ཡོད་པའི་སྐོར་རྡོ་རྗེ་མཚོས་ས་སྐྱ་ཆོས་ཚོཊ་ཀྱི་མཁན་པོ་པདྨ་དབང་གྲགས་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་བྱས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱོཊ་བསྡུས་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནང་།


གསར་འགོད་པ་རྡོ་རྗེ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།