གསར་འདེམས་བྱུང་བའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བས་དམ་འབུལ།

2019-10-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མཛད་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུ་སྐབས།
གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མཛད་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུ་སྐབས།
ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན། བསྟན་འཛིན་ལེགས་སྨོན།

གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་མཆོག་གིས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་ཆེ་བའི་མཛད་འཁུར་དམ་འབུལ་གནང་འདུག དེའི་སྐོར་ང་ཚོའི་ས་གནས་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།