བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར།

2018-10-12
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྐབས།
རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་འབྲས་ལྗོངས་ཁུལ་དུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྐབས།
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་ཚིགས།

སྐབས་༡༦པའི་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་གནང་བཞིན་པ་ལྟར།    རྒྱ་གར་གྱི་ས་གནས་ཁག་སོ་སོའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གནས་ཡོད་མི་སྣ་ཁག་ནས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་རྣམ་པ་ཤུགས་ཆེ་བསྟན་འདུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།