རྒྱ་ནག་སློབ་མའི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་ཐོན་ནས་ལོ་ངོ་སུམ་བཅུ་ཧྲིལ་པོ་འཁོར་བ།

2019-06-01
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་བྱུང་།
ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་དང་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཇི་བྱུང་།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་༡༩༨༩ལོར་རྒྱ་ནག་ལ་སློབ་མས་འགོ་ཁྲིད་པའི་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་འདི་ཐོན་ནས་ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་ཧྲིལ་པོ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས། སྐབས་འདིའི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་གྱི་ལས་འགུལ་འདིའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་། ལས་འགུལ་གྱི་བརྒྱུད་རིམ། མཐར་དམངས་གཙོའི་ལས་འགུལ་འདིར་དྲག་གནོན་བྱས་པ། ལས་འགུལ་འདིས་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་སྐོར་ལ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱིས་དབྱེ་ཞིབ་དང་ཕྱིར་དྲན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།