ཨ་ཡོ་དྷ་ཡཱའི་ཁ་མཆུའི་རྒྱལ་ཁ་དེ་ཧིན་དཱུ་ལ་ཐོབ་འདུག


2019-11-15
Share
ཨ་ཡོ་དྷ་ཡཱའི་ཁ་མཆུའི་རྒྱལ་ཁ་དེ་ཧིན་དཱུ་ལ་ཐོབ་འདུག ཨ་ཡོ་དྷ་ཡཱ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་ཧིན་དཱུ་དང་ཁ་ཆེའི་དབར་ལོ་མང་ནས་ཨ་ཡོ་དྷ་ཡ་(Ayodhya) ས་ཁུལ་ནང་དེ་སྔ་གཏོར་བཤིགས་བཏང་བའི་ཁ་ཆེའི་་Babri Masjid གི་མཆོད་ཁང་ཡོད་སའི་ས་ཁུལ་གྱི་བདག་དབང་དེ་ཧིན་རྡུ་བ་ཚོར་ཡོད་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་བའི་གནད་དོན་སྐོར་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།