རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠ འཁོར་བ།

2019-09-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་སྐབས་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་གྲ་སྒྲིག
རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་སྐབས་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་རིགས་སྔོན་འགོག་གི་གྲ་སྒྲིག
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་གསར་འགྱུར་དང་འབྲེལ་བའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་བཙུགས་ནས་ལོ་ངོ་ ༧༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་སྐབས་བདེ་འཇགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་རིགས་སྔོན་འགོག་ཆེད་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་ཐང་ཆེན་དུ་རུ་སྒྲིག་གཏོང་སའི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་ཤོག་བྱ་དང་། སྒང་ཕུག འཕུར་རྩལ་ཅན་གྱི་པར་ཆས་ Drone སོགས་ནམ་མཁར་གཏོང་མི་ཆོག་པའི་དམ་བསྒྲགས་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གནས་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།