རྒྱ་ནག་དང་ཐེ་ཝན་ཕན་ཚུན་དབར་གསོ་མྱུལ་གྱི་ལས་དོན།


2018-09-21
Share
རྒྱ་ནག་དང་ཐེ་ཝན་ཕན་ཚུན་དབར་གསོ་མྱུལ་གྱི་ལས་དོན། རྒྱ་ནག་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་ཐེ་ཝན་གྱི་གསོ་མྱུལ་ཟེར་བ་མི་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་རྩད་ཆོད་ཐུབ་ཡོད་ལུགས་གནས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པ།
གུ་གལ་དྲ་གནས།

༄༅༎རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་དབུས་བརྙན་འཕྲིན་ལས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་བདེ་འཇགས་མི་སྣས་ཐེ་ཝན་གྱི་གསོ་མྱུལ་ཟེར་བ་མི་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་རྩད་ཆོད་ཐུབ་ཡོད་ལུགས་གནས་ཚུལ་ཤུགས་ཆེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་བཞིན་པ་དང་འབྲེལ་ནས་མཚོ་ཁ་ཕན་ཚུན་དབར་གསོ་མྱུལ་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་འཆི་མེད་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས༎

གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།