རྒྱ་ནག་གི་མཁའ་རླུང་།


2014-01-17
Share
རྒྱ་ནག་གི་མཁའ་རླུང་། རྒྱ་ནག་ནང་གི་བཟོ་ལས་ཁང་ཞིག
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅།    །རྒྱ་ནག་དང་ཧོང་ཀོང་ཐེ་ཝན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།    རྒྱ་ནག་ནང་དེང་སྐབས་མཁའ་རླུང་འབག་རྩོག་གི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་ཚབས་ཆེ་ཡོད་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་འཆི་མེད་ལགས་ནས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།
གསར་འགོད་པ་འཆི་མེད།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།