ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་ལས་དོན།

2020-05-04
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་སྔོན་ནས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་ལས་དོན་འགོ་བརྩམས་ཡོད་ཚེ་རིམས་ནད་དེ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་འགོས་ཁྱབ་ཀྱི་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་༩༥ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པ།
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་སྔོན་ནས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་ལས་དོན་འགོ་བརྩམས་ཡོད་ཚེ་རིམས་ནད་དེ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་འགོས་ཁྱབ་ཀྱི་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་༩༥ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པ།
ཨེ་པི།

༄༅།།གལ་ཏེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་སྔོན་ནས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་སྔོན་འགོག་གི་ལས་དོན་འགོ་བརྩམས་ཡོད་ཚེ་རིམས་ནད་དེ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་འགོས་ཁྱབ་ཀྱི་ཚད་བརྒྱ་ཆའི་༩༥ཇེ་ཉུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་སྐོར་རྡོ་རྗེ་མཚོས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པར་གསན་རོགས་གནོངས།

dorjee-tso-75གསར་འགོད་རྡོ་རྗེ་མཚོ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།