རྒྱུ་གཞུང་གིས་བོད་སོགས་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་ནང་མྱུལ་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་སྤེལ་བཞིན་པ།

2019-05-31
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་མང་ཚོགས་རང་དབང་ལ་སྟངས་འཛིན་ཆེད་མྱུལ་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་རྒྱ་ཁྱབ་སྤེལ་བཞིན་པ།
རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་མང་ཚོགས་རང་དབང་ལ་སྟངས་འཛིན་ཆེད་མྱུལ་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་རྒྱ་ཁྱབ་སྤེལ་བཞིན་པ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།བོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གཙོ་བོར་འགྱུར་བའི་རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་མང་ཚོགས་ཀྱི་བསལ་བློའི་རང་དབང་ལ་སྟངས་འཛིན་ཆེད། རྒྱ་གཞུང་གིས་མྱུལ་ཞིབ་ཀྱི་ལས་དོན་རྒྱ་ཁྱབ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་ལས་བྱེད་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།