རྒྱ་ནག་དང་ཨུ་རུ་སུའི་འབྲེལ་བ་ཉེ་རུ་གཏོང་བཞིན་པ།

2019-06-07
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཨ་རི་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུར་གདོང་ལེན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཤིས་ཡིན་པ་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག
ཨ་རི་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུར་གདོང་ལེན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཤིས་ཡིན་པ་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དང་ཨ་རུ་སུའི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཉེ་རུ་གཏོང་བཞིན་པ་ནི་ཨ་རི་དང་ནུབ་ཕྱོགས་ཡུལ་གྲུར་གདོང་ལེན་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཤིག་ཡིན་པར་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་འདུག དེའི་སྐོར་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་དཔྱད་ཞིབ་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

tashi-wangchuk-75གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།