རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུལ་སློང་ལ་དྲི་བ་ཞིག་བཏང་གནང་ཡོད་པ།


2020-03-19
Share
རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་ནང་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་ཡིན་པ་བོད་མི་ཞིག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་།
རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་།

ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་བཀག་འགོག་ཆེད་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་མི་ཡིན་པ་བོད་མི་ཞིག་འདས་གྲོངས་གྱུར་བ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་བརྒྱུད་ལམ་ནང་འབུར་འདོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་ཡོད་པར།  རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐུལ་སློང་ལ་དྲི་བ་ཞིག་བཏང་གནང་ཡོད་པ་རེད།   བཀྲིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།